სასაქონლო ოპერაციების ერთ-ერთი ტიპია საქონლის გადაადგილება, რომელიც გამოიყენება საკუთარი კომპანიის ფილიალებს/საწყობებს შორის საქონლის გადაადგილების ოპერაციის ბუღალტრული გატარებისათვის სხვადასხვა მიზნით. ოპერაცია ძირითადად გამოიყენება სასაქონლო მარაგების შესავსებად სარეალიზაციო საწყობში, ასევე გარკვეული პრინციპით პროდუქციის დასახარისხებლად და გადასაჯგუფებლად სხვადასხვა საწყობებში. მაგალითად: თუ ორგანიზაციას საქონლის მისაღებად გამოყოფილი აქვს კონკრეტული საწყობი, ხოლო რეალიზაციას ახორციელებს სხვა საწყობიდან; სარეალიზაციო საწყობში პროდუქციის გადასატანად; საგადასახადო ჩამოწერისათვის განკუთვნილი საქონლის ერთ კონკრეტულ საწყობში გენერაციისათვის; პროდუქციის წარმოების დროს შუალედურ, ვირტუალურ საწყობზე გადასატანად და ა.შ.

ოპერაციის არჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოვა დამატების ფანჯარა:

ფორმაში გვხვდება მუდმივი გრაფები, როგორებიცაა საბუთის და ა/ფ ნომერი, ოპერაციის თარიღი, ვალუტა და ..

  • დებეტი - აქ ირჩევთ იმ საწყობის ანალიზურ ანგარიშს, რომელზეც გადაგაქვთ საქონელი. ანგარიშების ჩამონათვალში გამოგიჩნდებათ მხოლოდ იმ საწყობის ანგარიშები, რომელზეც ჩართული გაქვთ უფლება ადმინისტრირების მოდულიდან, უფლებების მართვის ფორმაში, კერძოდ, ანალიზური ანგარიშების და საწყობების ჩანართში;
  • კრედიტი - აქ ირჩევთ იმ საწყობის ანალიზურ ანგარიშს, რომლიდანაც გადაგაქვთ ნაშთი. ანგარიშების ჩამონათვალში გამოგიჩნდებათ მხოლოდ იმ საწყობის ანგარიშები, რომელზეც ჩართული გაქვთ უფლება ადმინისტრირების მოდულიდან, უფლებების მართვის ფორმაში, კერძოდ, ანალიზური ანგარიშების ჩანართში.

კრედიტში საწყობის არჩევის შემდეგ გამოვა საქონლის სია, რომლის ნაშთი გაქვთ არჩეულ  საწყობზე. ცხრილის ფილტრების გამოყენებით შეგიძლიათ მოძებნოთ სასურველი საქონელი.

ცხრილში მოცემულია საქონლის შესახებ საჭირო ინფორმაცია: შტრიხკოდი, შიდა კოდი, დასახელება, ზ/ე, დაშლა და მწარმოებელი, რომელსაც უთითებთ საქონლის რეგისტრაციის დროს სასაქონლო ცნობარებში.

  • ნაშთი - ჩანს არჩეული თარიღისთვის საწყობზე არსებული ნაშთები.
  • გასავალი - რედაქტირებადი სვეტია და ხელით უთითებთ თქვენთვის სასურველ საწყობიდან საწყობში გადასატან/გადასაადგილებელ რაოდენობას. ცალობაში აღრიცხული საქონლისთვის, რომელსაც სასაქონლო ცნობარებში, დაშლის გრაფაში უწერია 1-იანი, უთითებთ მხოლოდ მთელ რიცხვს. ხოლო ისეთ პროდუქციას, რომელთაც აღრიცხავთ სხვა ზომის ერთეულებში და საჭიროებს დაშლას გრამებში, ლიტრებში, მეტრში და ა.შ, დაშლის გრაფაში კი მითითებული გაქვთ 1000, შეგიძლიათ ათწილადიც ჩაწეროთ.
  • დაშლილი რაოდენობა - გასავლის უჯრის შევსების შემდეგ ავტომატურად ეთითება რაოდენობა დაშლის გათვალისწინებით. მაგალითად, პროდუქტისთვის, რომლისთვისაც საქონლის ცნობარებში, დაშლის გრაფაში მითითებული გაქვთ 1-იანი, მაშინ დაშლილ რაოდენობაში ჩაიწერება იგივე (მთელი) რიცხვი, რასაც მიუთითებთ გასავალში და პირიქით - დაშლილ რაოდენობაში მთელი რიცხვის ჩაწერის შემდეგ გასავლის რაოდენობაც ავტომატურად შეივსება. პროდუქციისთვის, რომელსაც  დაშლაში მითითებული აქვს 1000, გასავლის რაოდენობის შევსების შემდეგ დაშლილი რაოდენობის გრაფაში ავტომატურად ჩაწერს იმავე რიცხვს გამრავლებულს ათასზე და პირიქით - შეგიძლიათ პირდაპირ დაშლილი რაოდენობა ჩაწეროთ და გასავალი პროგრამამ თავად დაიანგარიშოს.


გაშლის ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ ქვედა ცხრილში ამოიტანოთ დამატებით სვეტები, როგორიცაა: ვადა, არტიკული და მწარმოებელი. ამასთან ერთი და იგივე საქონელი გამოგიჩნდებათ რამოდენიმე ხაზად/პარტიებად შეძენის თარიღის მიხედვით. გაშლის ღილაკი კი გადაიქცევა შეკუმშვის ღილაკად, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ აღნიშნული სვეტები დამალოთ.

შენახვის შემდეგ გაჩნდება ორი ახალი ღილაკი: „ხარჯები“ და „ბეჭდვა“.

ღილაკის საშუალებით შეგიძლიათ საბუთს საქონლის თვითღირებულებაში შემავალი სხვა ხარჯები დაარიცხოთ.


ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ოპერაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.


ფანჯარაში ასევე არის დამატებითი ღილაკები:

გატარებული საბუთის დამატების შემდეგ შეგიძლიათ მისი რედაქტირება, კოპირება, ბლოკირება და წაშლა  საბუთებისა და პირადი ბარათის ფორმაში.


გაითვალისწინეთ!

  • ფანჯარაში არსებული ყვითელი სვეტები და გრაფები რედაქტირებადია.
  • იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ თარიღის რედაქტირება, ვერ მიუთითებთ იმაზე ნაკლებ თარიღს, რომელ თარიღშიც შეძენილია არჩეული საქონელი.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool