"ცხრილის ფილტრების გასუფთავება“ გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ გსურთ ცხრილის სვეტების ყველა ფილტრის გასუფთავება.

ღილაკის გამოყენებით ცხრილის ყველა სვეტის ფილტრი ერთდროულად მოიხსნება.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files