ბუღალტერია არის Apex ERP WEB პროგრამის მოდული, საიდანაც შესაძლებელია ბუღალტრული ანგარიშების დამატება, საბუთების შექმნა, ხელფასის უწყისების ფორმირება, სახელფასო ოპერაციების შესრულება და საბუღალტრო ანალიზური ინფორმაციის მიღება.

მასში გაერთიანებულია ხუთი ფორმა:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation