ბანკები არის ცნობარების მოდულის ფორმა, რომლის დანიშნულებაა მომსახურე ბანკების ცნობარის შექმნა. იგი გამოიყენება კომპანიებისა და პერსონალის საბანკო ანგარიშების ინფორმაციის მითითებისას.

განახლების ბრძანებით ეკრანზე გამოდის იმ მომსახურე ბანკების ჩამონათვალი, რომლებიც უკვე დარეგისტრირებულია.

ცხრილში ჩანაწერების ძებნის გამარტივებისთვის გამოიყენეთ ცხრილის ფილტრები.

ფორმის ზედა მარჯვენა კუთხეში წარმოდგენილია დამატებითი ღილაკები, რომლებიც გამოიყენება ცხრილთან სამუშაოდ:

-  ღილაკით შეგიძლიათ დაამატოთ ახალი ბანკი. ბრძანების გამოყენებით ეკრანზე გამოვა ფანჯარა, სადაც აუცილებლად შესავსები გრაფაა ბანკის დასახელება.

  • დასახელება - იწერება ბანკის დასახელება;
  • დასახელება (En) - შეგიძლიათ ჩაწეროთ ბანკის ინგლისური, ან ალტერნატიული დასახელება;
  • კოდი - მფო - იწერება ერთიანი საერთაშორისო საბანკო კოდი;
  • ქალაქი - იწერება ქალაქი, რომელშიც მდებარეობს მომსახურე ბანკი. ქალაქის გრაფა ავტომატურად არის შევსებული იმ ჩანაწერით, რომელსაც ქალაქების ცნობარში ჩართული; აქვს ალამი უპირატესი. ახალი ქალაქის დამატება, არსებულის რედაქტირება/წაშლა და  ქალაქისთვის უპირატესის მინიჭება შეგიძლიათ ქვეყნების და ქალაქების ცნობარიდან;
  • კოდი-BIC  - წარმოადგენს ბანკის ახალ საიდენტიფიკაციო კოდს;
  • უპირატესი - არის მოსანიშნი გრაფა, რომლის მონიშვნის შემთხვევაში ბანკს მიენიჭება უპირატესი სტატუსი. რაც იმას ნიშნავს, საბანკო ანგარიშის დამატებისას ასარჩევ განყოფილებაში ავტომატურად ჩაიწერება ეს ბანკი;
  • შეჩერებული - ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ აღარ აპირებთ მომავალში ამ ბანკის გამოყენებას, მაგრამ მის წაშლას ვერ ახერხებთ, რადგან გამოყენებულია სხვა ცხრილებში საბანკო ანგარიშის ინფორმაციის მითითების დროს.

ბანკის ინფორმაციის რედაქტირებისთვის გამოიყენეთ ღილაკი „რედაქტირება“. შედეგად ეკრანზე განთავსდება რედაქტირების ფანჯარა, სადაც შეგიძლიათ შეცვალოთ სასურველი ინფორმაცია.

ცხრილიდან არასასურველი ჩანაწერის წაშლა შესაძლებელია „წაშლის“ ღილაკით. ჩანაწერის წაშლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოყენებული არ არის სხვა ცხრილებში.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents