Apex ERP Documentation
შინაარსიIndexHome
PreviousUpNext
თვისებები

თვისებები არის სისტემური მენიუს ბრძანება, თვისებებში შესასვლელად სრულდება მოქმედებათა თანმიმდევრობა: სისტემური მენიუ => თვისებები

 

მონიშნულ ბრძანებაზე დაწკაპებით ეკრანზე გამოდის იმავე დასახელების ფანჯარა საიდანაც შესაძლებელია სისტემისათვის თვისებების შეცვლა. ფანჯარას აქვს ჩანართები:

 • General-ჩანართიდან ხდება სისტემაში სამუშაო შრიფტების არჩევა, ფორმებში არსებულ ტექტურ ველების, combo box-ებისა და მათი საზღვრების ფერის შეცვლა და ა.შ.
 • Hot Keys-ჩანართში ხდება სხვადასხვა ოპერაციების სწრაფად შესასრულებლად კლავიშთა კომბინაციების შექმნა და შენახვა;
 • Apex MOF სერვისის პარამეტრები-ჩანართში ივსება MOF სერვისის პარამეტრები, რომელიც საჭიროა ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ატვირთვა-ჩამოტვირთვისათვის.
 • ბაზასთან კავშირის პარამეტრები-იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციას გააჩნია საცალო ვაჭრობის სალაროს ტერმინალები, ფანჯარაში ივსება სალაროების ბაზასთან კავშირის პარამეტრები.

სათაური 
აღწერა 
General არის თვისებების ჩანართი. ჩანართის ღილაკის გამოყენების შედეგად ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ჩანართიდან ხდება სისტემაში სამუშაო შრიფტების არჩევა, ფორმებში არსებულ ტექტური ველებსა და combo box-ებისა და მათი საზღვრების ფერის შეცვლა და ა.შ. ჩანართს აქვს შრიფტების შესაცვლელი იმდენი combo box-ი, რამდენ ენაზე გადართვაც შეიძლება სისტემაში შესვლის დროს. შრიფტის არჩევის შემდეგ საწყისი შრიფტის დაბრუნება შეიძლება მოხრილ ისარზე დაწკაპებით.
ფორმებში არსებულ ტექტური ველებსა და combo box-ებს გააქტიურების შემთხვევაში აქვს ღია ყვითელი ფონი. ფონის შესაცვლელად გამოიყენება "Focused back color" combo box-ი.

ღილაკის ჩამოშლის შემდეგ ფერების ასარჩევი სამი ჩანართი:
 • Custom-აქედან ხდება სტანდარტული ფერის არჩევა ან სასურველი ფერის შექმნა და მისი... დაწვრილებით 
Hot Keys
არის თვისებების ჩანართი. ჩანართზე გადასვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ჩანართს აქვს ცხრილის ფორმა, რომელიც შედგება ორი სვეტისაგან:
1. Command-სვეტში მოცემულია ბრძანებათა ჩამონათვალი;
2. Hot Kay-სვეტში მოცემულია კლავიშთა კომბინაცია, რომლის დახმარებითაც შეიძლება მის გასწვრივ მარცხნივ არსებული ბრძანების შესრულება მაუსის გარეშე.
ჩამონათვალში შესაძლებელია ჩანაწერის რედაქტირება, ამისათვის ორჯერ დააჭირეთ შესაცვლელ ჩანაწერზე, ეკრანზე გამოვა ფანჯარა "Enter Shortcut":
კლავიშთა კომბინაციის შესაცვლელად კლავიატურაზე დააჭირეთ კონტროლის კლავიშებიდან* ერთერთს (ან მათ კომბინაციას) და სხვა ნებისმიერ კლავიშს, ველში ჩაიწერება არჩეულ კლავიშთა კომბინაცია. ჩანაწერის შენახვამდე ველში მარჯვენა კუთხეში არსებული მოხრილ ისარზე დაჭერით შესაძლებელია ცვლილებამდე არსებული ჩანაწერის აღდგენა (საწყის პოზიციაში დაბრუნება).
ფანჯრის მარჯვენა ზედა კუთხეში არის ღილაკი... დაწვრილებით 
ERP API არის თვისებების ჩანართი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სერვისის გამოსაყენებლად (მაგ: ბუღალტერიის მოდულში ნავთობპროდუქტების სპეციალური ანგარიშ-ფაქტურების ასატვირთად, გაყიდვების მოდულში შემკვეთების სერვისის გამოსატანად და ა. შ.) ჩანართზე გადასვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

მისამართის გრაფა აქტიურდება ჩამრთველი ღილაკის მონიშვნის შედეგად და ეთითება სერვერის მისამართი. 
Apex MOF სერვისის პარამეტრები არის თვისებების ჩანართი, სადაც ივსება ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ატვირთვა-ჩამოტვირთვისათვის საჭირო პარამეტრები. ჩანართზე გადასვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ფანჯარას აქვს შემდეგი ტექსტური ველები:
 • მისამართი-ველში იწერება შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის მისამართი.
 • მომხმარებელი-მომხმარებლის სახელი რომლითაც ხდება MOF სერვისთან დაკავშირება;
 • პაროლი-მომხმარებლის პაროლი MOF სერვისთან დაკავშირებისათვის;
 • Messege Size-www.rs.ge-ზე გასაგზავნი შეტყობინების ზომა.
ჩანართის Timeouts სექტორში განთავსებულია ღილაკი-მთვლელები:
 • Open-კავშირის დამყარების დრო, დრო რომლის განმავლობაშიც პროგრამა ცდილობს დაუკავშირდეს შემოსავლების სამსახურის სერვერს. თუ მითითებული დროის განმავლობაში კავშირი ვერ დამყარდა გამოდის შეტყობინება, რომ დაკავშირება ვერ ხერხდება;
 • Close-კავშირის დახურვის დრო, დრო რომლის განმავლობაშიც პროგრამა ცდილობს შემოსავლების სამსახურის სერვერთან კავშირის დახურვას;
 • Send-ინფორმაციის გაგზავნის დრო,... დაწვრილებით 
Apex MOF სერვისის პარამეტრები არის თვისებების ჩანართი, სადაც ივსება ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.rs.ge) ატვირთვა-ჩამოტვირთვისათვის საჭირო პარამეტრები. ჩანართზე გადასვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ფანჯარას აქვს შემდეგი ტექსტური ველები:
 • მისამართი-ველში იწერება შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის მისამართი.
 • მომხმარებელი-მომხმარებლის სახელი რომლითაც ხდება MOF სერვისთან დაკავშირება;
 • პაროლი-მომხმარებლის პაროლი MOF სერვისთან დაკავშირებისათვის;
 • Messege Size-www.rs.ge-ზე გასაგზავნი შეტყობინების ზომა.
ჩანართის Timeouts სექტორში განთავსებულია ღილაკი-მთვლელები:
 • Open-კავშირის დამყარების დრო, დრო რომლის განმავლობაშიც პროგრამა ცდილობს დაუკავშირდეს შემოსავლების სამსახურის სერვერს. თუ მითითებული დროის განმავლობაში კავშირი ვერ დამყარდა გამოდის შეტყობინება, რომ დაკავშირება ვერ ხერხდება;
 • Close-კავშირის დახურვის დრო, დრო რომლის განმავლობაშიც პროგრამა ცდილობს შემოსავლების სამსახურის სერვერთან კავშირის დახურვას;
 • Send-ინფორმაციის გაგზავნის დრო,... დაწვრილებით 
ბაზასთან კავშირის ელემენტები არის თვისებების ჩანართი. ჩანართი ივსება იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაციას გააჩნია საცალო ვაჭრობის სალაროს ტერმინალები, ჩანართის სვეტებში იწერება სალაროების ბაზასთან კავშირის პარამეტრები. ჩანართის ღილაკის გამოყენების შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ფანჯარას აქვს შემდეგი ტექსტური ველები:
 • მომხმარებელი-მომხმარებლის სახელი, რომლითაც სისტემა უკავშირდება სალაროს ბაზას;
 • პაროლი-პაროლი, რომლის აკრეფაც საჭიროა სალაროს ბაზასთან დასაკავშირებლად
 • SQL სერვერი-სერვერის დასახელება რომელზეც ჩაწერილია სალაროს ბაზა;
 • მონაცემთა ბაზა-მონაცემთა ბაზის დასახელება, რომლიდანაც ხდება სალაროს ინფორმაციის მიღება.
 
Apex B2B არის თვისებების ჩანართი, რომელიც გამოიყენება საბითუმო სალაროს პარამეტრების მისათითებლად. ჩანართზე გადასვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი ფანჯარა:

ჩანართში განლაგებულია გრაფები:
რეალიზაცია:
 • ოპერაცია-გრაფაში ვუთითებთ საბითუმო სალაროდან სარეალიზაციო ოპერაციის ტიპი;
 • საწყობი (Combo Box)-გრაფაში ვირჩევთ საწყობის ანგარიშს, რომელი საწყობიდანაც ხდება საბითუმო სალაროდან რეალიზაცია;
გადახდა ნაღდი:
 • ოპერაცია-გრაფაში ვუთითებთ სალაროს შემოსავლის ორდერის ოპერაციის კოდს;
 • სალარო (Combo Box)-გრაფაში ვირჩევთ სალაროს ანგარიშს, რომელ სალაროშიც ხდება თანხის მიღება;
გადახდა უნაღდო:
 • ოპერაცია-გრაფაში ვუთითებთ უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციის კოდს;
ავტომატური შემოსავალი:
 • შეუძლია ავტომატური შემოსავლის გატარება ჩამრთველი ღილაკი-ღილაკის ჩართვის შემთხვევაში სისტემა ჩახურვის დროს შემოსავალში ავტომატურად აიყვანს ისეთ საქონელს, რომლის ბუღალტრული ნაშთიც არ ფიქსირდება;
 • ოპერაცია-გრაფაში ვუთითებთ ოპერაციის... დაწვრილებით 
Copyright (c) 2016. All rights reserved.
რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოსაზრების გაგზავნა!