საქონლის დაბრუნება მომწოდებელზე (კორექტ) მსგავსია საქონლის დაბრუნება მომწოდებელზე, განსხავავდება იმით, რომ ცხრილში გამოდის იმ საქონლის სია, რომელიც იმ დროისთვის ნაშთად გიჩანთ კრედიტში არჩეულ საწყობის ანალიზურ ანგარიშზე.

ამასთან ფასების სვეტი რედაქტირებადი ველია და სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუთითოთ სასურველი ფასი, რომლითაც მომწოდებელს უკან უბრუნებთ საქონელს.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy