მზა პროდუქციის წარმოება ნედლეულით რეცეპტის მიხედვით:
ერთი საქონლისგან მეორე საქონლის მიღება:
ერთი საქონლის დაშლა რამდენიმე პროდუქტად:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor