You are here: პროგრამის შესახებ > ApexFuelClient_web > დახმარება
Apex Fuel Documentation
ContentsIndexHome
PreviousUpNext
დახმარება

დახმარება წარმოადგენს მენიუს ბრძანებას, რომლის გამოყენებით გადავდივართ პროგრამის Help-ის გვერდზე, სადაც შეგვიძლია მივიღოთ დეტალური ინფორმაცია პროგრამის ფუნქციონალის შესახებ. Apex Fuel Client Help-ი წარმოადგენს სახელმძღვანელო წიგნს, რომელიც დაეხმარება პროგრამის მომხმარებლებს მუშაობის პროცესების შეუფერხებლად წარმართვაში.

Copyright (c) 2015-2016. All rights reserved.
What do you think about this topic? Send feedback!