სალაროების მართვა არის Apex ERP WEB პროგრამის მოდული, რომლის დანიშნულებაა სალაროს ოპერაციების მართვა და კონტროლი. მოდულიდან შესაძლებელია ისეთი ცნობარის შექმნა, როგორიცაა: მოლარე-ოპერატორების რეგისტრაცია, მომხმარებლებისათვის უფლებების განაწილება, ახალი სალაროების დამატება.

მასში გაერთიანებულია სამი ფორმა:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents