ანალიზი არის Apex ERP WEB პროგრამის მოდული, რომლის დანიშნულებაა მომხმარებლისათვის ანალიზური ინფორმაციის მიწოდება.

მასში გაერთიანებულია ორი ფორმა:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily