მაღაზია-საწყობის მოდული აერთიანებს როგორც საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ფუნქციონირებისთვის საჭირო, ისე სასაქონლო ნაშთების კონტროლთან დაკავშირებულ ფორმებს. ასეთია:

  1. ფასების დადგენა - საქონელსა და მომსახურებაზე ფასდადების მექანიზმის მორგება ფირმის ინტერესების მიხედვით;
  2. ფასმაჩვენებლები - პროდუქციის ფასმაჩვენებლების ბეჭდვა შემდგომ მათი საფასო სტიკერების სახით პროდუქციაზე მისათითებლად;
  3. ინვენტარიზაცია - სასაქონლო მარაგების აღწერა და აღწერის შედეგებზე შესაბამისი რეაგირება (სასაქონლო მარაგების ზედმეტობა/დანაკლისის ბუღალტერიაში ასახვა).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor