ადმინისტრირება არის  Apex ERP WEB პროგრამის მოდული. იგი მოიცავს უფლებების მართვის ფორმას, რომლის დანიშნულებაა პროგრამის ნებისმიერ მომხმარებელს მიანიჭოთ გარკვეული უფლებები და შესაბამისად სხვადასხვა მომხმარებელს მიანიჭოთ ან შეუზღუდოთ სისტემაში წვდომის სხვადასხვა შესაძლებლობა, მათი ფუნქციებისა და მოვალეობების შესაბამისად;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor