თუ ჯერ არ ხართ აპექსის პროგრამის მომხმარებელი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ მისამართზე: erp.apex.ge  და დარეგისტრირდეთ. ამისთვის გამოიყენეთ რეგისტრაციის ღილაკი.

შედეგად ეკრანზე გამოვა რეგისტრაციის ფორმა, სადაც აუცილებლად უნდა შეავსოთ ყველა გრაფა.

  • მომხმარებელი-  გრაფაში იწერება მომხმარებლის სახელი, რომლითაც მომხმარებელი გაივლის ავტორიზაციას პროგრამაში და შეასრულებს სხვადასხვა ოპერაციებს მასზე მინიჭებული უფლებებიდან გამომდინარე.

გაითვალისწინეთ!

მომხმარებლის გრაფაში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ლათინური ასოები ან/და ციფრები.

  • სახელი, გვარი - იწერება იმ მომხმარებლის სრული სახელი და გვარი, რომელმაც უნდა იმუშაოს პროგრამაში
  • ელ. ფოსტა - იწერება მომხმარებლის პირადი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომლის საშუალებითაც საჭიროების შემთხვევაში მოხდება პაროლის აღდგენა. რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ. ფოსტის მისამართის შეცვლა შეუძლებელია.
  • პაროლი - გრაფაში უნდა ჩაწეროთ ის პაროლი, რომლითაც მომხმარებელი პროგრამაში შესასვლელად გაივლის ავტორიზაციას. პაროლის ცვლილება შესაძლებელია ავტორიზაციის შემდეგ მომხმარებლის პროფილის ჩანართიდან - "პაროლის შეცვლა". იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს დაავიწყდა პაროლი, შეუძლია ისარგებლოს ფუნქციით - პაროლის აღდგენა.

რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისთვის ჩაწერეთ პაროლი განმეორებით და დააჭირეთ ღილაკს "რეგისტრაცია".


იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს პროგრამაში მუშაობა, აუცილებელია ჰქონდეს უფლება აპექსის ბაზაში არსებულ მინიმუმ ერთ კომპანიაზე.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily