როგორც ცნობილია, აპექსის პროგრამა ინტეგრირებულია შემოსავლების სამსახურის პორტალთან, რაც საშუალებას იძლევა, საიტზე შეუსვლელად, პროგრამიდანვე აუტვირთოთ კლიენტს ზედნადებები და ასევე მიიღოთ კიდეც საქონელი პირდაპირ ზედნადებში არსებული ინფორმაციის მიხედვით. გარდა ამისა, დაარედაქტიროთ, წაშალოთ, დაადასტუროთ ან გააუქმოთ აღნიშნული ზედნადებები. ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს Rs.ge-ს სერვისების მოდულში განთავსებული ზედნადებების ფორმა.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator